NÁKUPNÍ ŘÁD

1. Závazky prodávajícího

Dodat pouze to zboží prvotřídní kvality, které si kupující objednal prostřednictvím našeho internetového obchodu a které je se zobrazeným zbožím ve shodě v maximální možné míře (drobné změny barev jsou možné, ke drobnému zkreslení barev mohlo dojít digitalizací)

Zboží, které je v souladu s normami a předpisy platnými na území ČR

Dále se prodávající zavazuje, že:
- Bude komunikovat s kupujícím o jeho objednávce, bude ho informovat elektronickou poštou o přijetí objednávky, její expedici a přijaté platbě za zboží.
- V případě nesplnění dodacích lhůt stanovených v internetovém obchodu  bude o tomto stavu kupujícího včas informovat.
- Bude uveřejňovat skutečné a konečné ceny, které kupující zaplatí za zboží, DPH a za dopravu.

- V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 umožní nakupujícímu během 14 dnů od obdržení zboží toto bez udání důvodu vrátit - zboží však musí být odesláno doporučeně na adresu sídla prodejce, v původním obalu, kompletní a nepoškozené. Zboží nelze vracet na dobírku, jakékoliv takto vrácené zboží nebude prodejce přijímat.Při splnění těchto podmínek bude nakupujícímu vrácena finanční částka do cca 10 dnů od obdržení vráceného zboží. Při nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme schopni akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět. 

- Osobní údaje kupujícího bude chránit v maximální možné míře a neposkytne je žádným jiným subjektům.

2. Práva a povinnosti kupujícího

- Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. - Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. - Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14-ti dnů od doručení, viz. Odstoupení od kupní smlouvy. - Kupující je seznámen se skutečností, že prodávané zboží má charakter originálu. Proto nelze zaručit shodu barev, rozměrů a vzhledu výrobků s vyobrazením. Foto je nutné chápat jako ilustrační. - Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat. 

3.  Závaznost objednávek

Každá objednávka, kterou kupující potvrdí (tzn. vybere si patřičný platební styk a stiskne tlačítko ZAPLATIT), je považována za závaznou.
- Objednávka je návrhem kupní smlouvy, která vzniká samotným dodáním zboží. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři.
- Kupující nemá možnost sám objednávku stornovat - tuto akci provádí pouze prodávající (obvykle po dohodě s kupujícím, např. z důvodu nemožnosti dodat zboží v daném termínu, případně z důvodu nemožnosti autorizace skutečné identity kupujícího).
 
Na základě špatných zkušeností s některými zákazníky  a množícími se případy nevyzvednutých a odmítnutých  zásilek jsme nuceni zavést pravidla jako jiné obchody. Podle platných zákonů ČR jsme oprávněni účtovat skutečně vzniklé náklady na odeslání zásilky konečnému zákazníkovi. S okamžitou účinností začínáme na tomto právu trvat a náklady budou vždy vymáhány nejprve upomínkou. Pokud pohledávka nebude uhrazena, budeme muset podstoupit další kroky – zveřejnění v seznamu našich dlužníků  a neseriózních zákazníků na všech našich i partnerských www stránkách (do doby zaplacení) - včetně soudního a exekučního vymáhání. Tyto náklady vždy jdou k tíži dlužníka. Níže uvádíme orientační náklady. Skutečně vzniklé náklady budou vždy vyúčtovány.

Orientační současné náklady na zaslání balíku:
( Tato účtovaná  cena je jen při nevyzvednutí zásilky ! )

poštovné    120Kč (dle váhy a velikosti balíku)
mzda expedičního oddělení   40Kč
balící materiál   30Kč
administrativní náklady   40Kč   

4.  Platební metody

V současné době mohou kupující využít při placení zboží tyto platební styky: 

- Dobírka 
- Online platba GoPay (pouze při objednávce přes eShop)
- Platba předem (zálohová faktura)
- Bankovní převod (pro registrované partnery)
- Hotově při převzetí na prodejně

 

Platební podmínky

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky a jsou závislé na druhu registrace kupujícího a platných cenách v okamžiku přijetí objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné, faxové nebo e-mailové objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při ústní nebo telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

Dopravné a balné

Zboží bude zasíláno prostřednictvím GLS, nebo na zadaném odběrném místě: SHIFT s.r.o.,Mírová 19, Ostrava-Vítkovice 703 00

Níže orientační ceny za poštovné (můžou se lišit v závislosti na velikosti a váze zásilky)

- Obchodní balík prostřednictvím GLS  (dobírkou do 4.999,- Kč)                          145,- Kč
- Obchodní balík prostřednictvím GLS  (dobírkou od 5.000,- Kč)                              0,- Kč
- Obchodní balík prostřednictvím GLS  (převodem do 4.999,- Kč)                        115,- Kč
- Obchodní balík prostřednictvím GLS  (převodem od 5.000,- Kč)                            0,- Kč

Dále je možno objednat si zboží v našem e-shopu a vyzvednout si ho v naší "kamenné" prodejně. Zboží takto zakoupené je možno platit pouze v hotovosti.

Při předání je kupující povinen překontrolovat stav zásilky (porušení krabice, neporušenost pásky) a odmítnout převzetí  neúplné nebo poškozené zásilky.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit prodávajícímu, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat faxem prodávajícímu. Pokud převzetí zásilky kupujícím od dopravce je stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození zásilky není žádný nárok.

Expedice zboží - dodací podmínky

Vzhledem k povaze zboží, které vám nabízíme, se doba doručení pohybuje kolem 2-7 dnů od odeslání vaší objednávky. Samozřejmě nejsou výjimkou případy, kdy je možné zboží expedovat druhý den po odeslání objednávky, nicméně o skutečném datu objednávky budete vždy informováni e-mailem, který bude automaticky odeslán na vaši e-mailovou adresu, kterou jste zadali při procesu objednávání zboží.
Pokud z jakýchkoliv důvodů dojde k situaci, že zboží nebude možné v termínu do 7 dnů doručit, budeme vás s předstihem kontaktovat a o nastalé situaci informovat. Zároveň se obě strany dohodnou na řešení vzniklé situace.

 Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu), návod na používání výrobku v českém jazyce a záruční list. Pokud zásilka neobsahuje záruční list, slouží jako záruční list daňový doklad (faktura).

Platnost cen

Platnost všech cen je do vyprodání zásob a u akčních nabídek do vyprodání či do ukončení termínu akce.

Odstoupení od kupní smlouvy - vrácení zboží

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží (v nepoškozeném obalu), bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Zboží nelze vracet na dobírku. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Prodávající nevrací částku za poplatky související s odesláním zboží.

Reklamační řád

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen Zboží), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen Reklamace).

2. Záruční podmínky

a) Prodávající odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí kupujícím a které se vyskytnou po převzetí zboží v  záruční době. U zboží prodávaného za nižší cenu neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.

b) Záruční doba je dva roky, pokud není na prodaném zboží , jeho obalu, návodu nebo záručním listě vyznačena doba delší. Pokud je záruční doba delší než dva roky, určí prodávající podmínky a rozsah této záruky v záručním listě.

c) Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Má-li koupené zboží uvést do provozu jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení zboží do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

d) Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Nebylo-li zboží ještě použita, může kupující namísto odstranění vady požadovat výměnu zboží , nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit věc za bezvadnou.

e) Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu zboží anebo má právo od smlouvy odstoupit. Tytéž práva příslušejí kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. ( Třetí stejná nebo čtvrtá různá závada ).

f) Má-li zboží prodáváné za nižší cenu vadu, za kterou prodávající odpovídá, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

g) Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého bylo zboží koupeno. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy.

h) Práva z odpovědnosti za vady zboží , pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

i) Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen zboží převzít, se do záruční doby nepočítá. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží .

3. Vyřízení Reklamace

V případě, že Kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad Zboží opravou a v záručním listu, je pro účely záručních oprav Zboží určený podnikatel odlišný od Prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu.
Kupující je oprávněn vyžadovat záruční opravu v autorizovaných servisních střediscích, jejichž seznam je přiložen k dokumentaci ke Zboží, případně jej sdělí Prodávající na dotaz Kupujícího.
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.
Servisní středisko po řádném vyřízení Reklamace vyzve Kupujícího k převzetí opraveného Zboží.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při:
- porušení ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou;
- používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží.

Při jakékoli návštěvě servisního technika u Kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez takovéhoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.
 

4. Závěrečné ustanovení

Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

 

Ochrana osobních dat

V tomto dokumentu jsou popsána všechna pravidla zacházení s Vašimi osobními údaji a dojde-li do budoucna k jakékoliv jejich změně, tak o nich budete včas informování prostřednictvím našich internetových stránek , kde budou tyto informace zveřejněny.

     fa. Shift s.r.o. respektuje soukromí zákazníků. K celkovému zkvalitnění a nabídnutí hodnotných služeb je však potřeba znát některá osobní data kupujících. Tato data jsou přísně chráněna proti zneužití.
     Při nákupu v našem internetovém obchodě je nutná registrace zákazníka, kde musí jako fyzická osoba uvést jméno a příjmení, úplnou poštovní adresu. adresu elektronické pošty a platné telefonní číslo. Tyto údaje používáme ke komunikaci s Vámi, k Vaší identifikaci jako kupujícího, při realizaci a zúčtovávání Vaši platby a jsou nutné pro to, aby mohlo být zboží řádně dopraveno ke kupujícímu.
     V případě právnické osoby je nutné ještě uvést název firmy, IČO, DIČ, telefon, fax a bankovní údaje.  Tyto údaje nám umožňují provádět nezbytné účetní operace, včetně vystavování daňových dokladů a umožňují nám identifikaci platby převodem z účtu na účet. Pokud je shora uvedená adresa odlišná od adresy dodání, je nutné tuto jinou adresu také uvést.
     Abychom Vám ulehčili přihlašování, tak nemusíte při každé nové registraci opětovně uvádět Vaše osobní údaje. Údaje jsou již uloženy v naší databázi, která je přísně chráněna před zneužitím a Vy se přihlašujete už jen přes své přihlašovací jméno a heslo.
     Samozřejmě, pokud si to budete výslovně přát, tak bezprostředně po realizaci nákupu budou na Vaše přání smazána Vaše osobní data a údaje z naší databáze.
     Údaje, jako třeba číslo platební karty nebo číslo účtu, které zadáváte při placení, v žádném případě neshromažďujeme a operujeme s nimi jen ve chvíli konkrétní finanční transakce či operace.
     Při nakupování v naši internetové prodejně jsou shromažďovány Vaše objednávky. To je nutné například k zajištění dodávek zboží a při reklamacích. Tyto údaje jsou opět ukládány a bezpečně střeženy v naší databázi.
     Používáním a nakupováním prostřednictvím našeho internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním Vašich údajů a údajů o Vašich nákupech. Pravidla týkající se zacházení s těmito informacemi jsou popsána výše v tomto dokumentu.
         Vaše osobní data jsou důvěrná a jako třetí osobě jsou poskytována jen obchodním partnerům jako jsou například banky, přepravní společnosti nebo společnosti vydávající platební karty a to jen v rámci konkrétní platby či jiné finanční operace.
     Třetím osobám nebo veřejnosti je poskytována pouze souhrnná statistická informace o zákaznicích, návštěvnosti, frekventovanosti nákupů, obratu a podobně. Tato statistika však ale neobsahuje žádnou informaci, která by vedla k identifikaci některého ze zákazníků.